Wydanie nr 263/2021, Poniedziałek 20.09.2021
imieniny: pokaż (13 imiona)Klemens, Mieczysława, Irena, Faustyna, Oleg, Eustachiusz, Eustachy, Fausta, Dionizy, Miłostryj, Barbara, Perpetua, Agnieszka
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie przetargu na najem lokalu w celu prowadzenia restauracji w budynku Urzędu Miasta Malborka

Ogłoszenie przetargu na najem lokalu w celu prowadzenia restauracji w budynku Urzędu Miasta Malborka fot. Piotr Wąsowicz [Piotr Wąsowicz TvMalbork]

Ogłoszenie przetargu na najem lokalu w celu prowadzenia restauracji w budynku Urzędu Miasta Malborka

 

Urząd Miasta Malborka, Plac Słowiański 5
ogłasza przetarg na najem lokalu w celu prowadzenia restauracji w budynku Urzędu Miasta Malborka

I. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest oddanie w najem lokalu o powierzchni 624,9 m2, znajdującego się w budynku Urzędu Miasta Malborka, Plac Słowiański5 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (restauracji) Pod pojęciem „prowadzenie działalności gospodarczej( restauracji)” Wynajmujący rozumie :

1. Przygotowywanie i sprzedaż dań , napoi zimnych i gorących, alkoholi, wyrobów cukierniczych oraz towarów handlowych ( papierosy, słodycze itp.),

2. organizację dancingów, zabaw i wieczorków tanecznych ,

3. świadczenie usług kateringowych,

 

4. organizowanie imprez okolicznościowych (chrzciny, przyjęcia, wesela, stypy, zabawy karnawałowe).

 

 

Lokal posiada odrębne wejście .

II. Termin zawarcia umowy:

Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na okres 10 lat.

III. Minimalna stawka czynszu:

Minimalna stawka czynszu (bez mediów) za 1 m2 powierzchni wynosi 3,90 zł netto / m-c.

IV. Wadium:

W przetargu mogą brać udział Oferenci, którzy wnieśli wadium w wysokości 9.000,- zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w pieniądzu dokonując wpłaty na rachunek Urzędu Miasta Malborka Nr 87106000760000331000179282 z dopiskiem „Wadium – przetarg na najem lokalu” lub w kasie Urzędu miasta Malborka pok Nr 9. Kopię dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty . Wadium należy wnieść w terminie do dnia 26.02.2015 r.
Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia niniejszego przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez Oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet opłat z tytułu najmu.

V. Warunki udziału w przetargu:

1. Oferty w przetargu mogą składać podmioty, które:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, zobowiązujące ubezpieczonego do naprawienia szkody osobowej bądź szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej , na sumę gwarancyjną wynoszącą , co najmniej 200.000,- zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych).

2. Oferent winien złożyć następujące dokumenty:

1) formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;

2) oświadczenie, które stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu;
3) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert);
4) polisa lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
5) dowód wniesienia wadium.

VI. Kryterium wyboru Oferenta:

Kryteriami oceny ofert są:
1) wysokość miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni lokalu – waga 70%
2) Projekt modernizacji lokalu wraz z koncepcją aranżacji wnętrz przedstawioną w formie rzutów , wizualizacji, podparty odpowiednim kosztorysem z wyszczególnieniem zastosowanych materiałów – waga 30%

VII. Sposób przygotowania oferty:

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, winny być ponumerowane i podpisane lub parafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi Oferenta lub posiadająca/e pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych.
3. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Oferent naniósł zmiany, muszą być podpisane lub parafowane przez osobę podpisująca ofertę.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
5. Opakowanie powinno zawierać nazwę i dokładny adres Oferenta, telefon kontaktowy oraz dopisek „ Oferta na najem lokalu w celu prowadzenia restauracji w budynku Urzędu Miasta Malborka”.

VIII. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert:

1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do dnia 27.02.2015 r., do godz 10:00, w siedzibie Urzędu Miasta Malborka, Plac Słowiański 5, (115 Sekretariat).
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27.02.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Malborka, Plac Słowiański 5, (sala 232).
3. Przetarg uznaje się za ważny, jeżeli wpłynie, co najmniej jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu.

IX. Informacje dodatkowe:

1. W celu dokonania oględzin lokalu lub uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z p. Bożeną Marcinkowską (tel.: 609 096 959) lub p. Eweliną Garstką tel. 55 629 04 00 wew.422

2. Zainteresowani mogą dokonywać oględzin lokalu w środy w godz. 10.00 do 14.00,
po uprzednim skontaktowaniu się z osobami upoważnionymi do kontaktów.

Przejdź do komentarzy
Podziel się:
Oceń:

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.