Wydanie nr 268/2020, Czwartek 24.09.2020
imieniny: pokaż (6 imion)Teodor, Gerard, Maria, Uniegost, Tomir, Gerarda
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvdzierzgon.pl

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku.

 • Wydanie nr 268/2020
 • 28 lutego 2020, 11:20
 • GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD
 • Wiadomości
 • 1 komentarz
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. fot. GDDKiA
GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku

Miejsce wykonywania pracy:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Gdańsku

ul. Subisława 5

80-354 Gdańsk

 

Główne obowiązki na stanowisku pracy:

 

 1. Wykonywanie zadań zarządcy dróg określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 2068, z poźn. zm.) w zakresie powierzonym przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w tym zadań związanych z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Oddział w Gdańsku, w szczególności: < >pełnienie funkcji inwestora,opracowywanie dokumentacji do decyzji środowiskowych oraz do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wykonania robót,wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem drogami i ich utrzymaniem,nabywanie nieruchomości pod drogi krajowe.Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i realizację inwestycji na terenie Oddziału w Gdańsku lub innych wskazanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
 2. Wykonywanie zadań organu zarządzającego ruchem na drogach krajowych województwa pomorskiego oraz zadań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego na tych drogach.
 3. Nadzór nad zadaniami związanymi z technologicznym procesem przygotowania do realizacji przedsięwzięć drogowych i mostowych.
 4. Zapewnienie wykonywania obowiązków Oddziału określonych w zarządzeniach Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektora Generalnego Urzędu dotyczących realizowanych inwestycji drogowych.
 5. Sprawowanie bezpośredniej kontroli realizacji zadań przez zastępców Dyrektora Oddziału.
 6. Wydawanie zarządzeń w zakresie właściwości Oddziału oraz wykonywanie zadań przypisanych Dyrektorowi Oddziału w zarządzeniach Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.
 7. Wykonywanie funkcji pracodawcy w zakresie powierzonym przez Dyrektora Generalnego Urzędu.
 8. Ustalanie organizacji funkcjonowania Oddziału w Gdańsku, m.in. poprzez określenie zadań komórek wewnętrznych Oddziału oraz zakresów czynności poszczególnych pracowników.
 9. Reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia Oddziału oraz gospodarowanie mieniem Oddziału w celu jego ochrony oraz właściwego użytkowania.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. co najmniej siedmioletni staż pracy;
 3. co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji infrastrukturalnych na etapie przygotowania lub realizacji lub zarządzania, w tym minimum trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w ww. obszarze;
 4. wiedza z zakresu procesu przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych,
  w tym znajomość odpowiednich regulacji prawnych;
 5. posiadanie kompetencji kierowniczych: zarządzanie zasobami, zarządzanie personelem, egzekwowanie zobowiązań, świadomość kosztów, myślenie systemowe;
 6. znajomość zasad wydatkowania środków publicznych;
 7. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 8. korzystanie z pełni praw publicznych;
 9. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 1. doświadczenie w administracji drogowej, zarządzaniu lub utrzymaniu infrastruktury drogowej;
 2. doświadczenie w zarządzaniu projektami;
 3. komunikatywna znajomość języka angielskiego.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys;
 2. list motywacyjny;
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kopie dokumentów potwierdzających co najmniej siedmioletni staż pracy,
 6. kopie dokumentów potwierdzających co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, w tym co minimum trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w tym obszarze;
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenieo wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 10. oświadczenie o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi;
 11. kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o zgodzie na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, celem uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych;
 12. oświadczenie o braku przeciwwskazań do zajmowania stanowiska w związku z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019, poz. 2399).

 

 

Informacja o metodach i technikach naboru:

 1. weryfikacja dokumentów;
 2. prezentacja (informacja o temacie prezentacji zostanie przekazana kandydatom, których aplikacje spełnią wymagania formalne i zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji);
 3. badanie kompetencji kierowniczych;
 4. rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zagadnień merytorycznych, umiejętności ich stosowania w praktyce oraz doświadczenia zawodowego kandydata.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do 10 marca 2020r.(decyduje data wpływu do urzędu), pod adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53

00-874 Warszawa

(z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym  DO/Gdańsk)

 

 

Inne informacje:

 

 • Osoba wyłoniona w drodze postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Dyrektora Oddziału podlega obowiązkowi złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2019, poz. 430 z późn. zm.) – dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Kandydatki/kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Kandydatki/kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, czyli złożą w terminie wymagane dokumenty oraz oświadczenia, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru i powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie i/lub za pomocą poczty elektronicznej.
 • Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać, a w przypadku oświadczeń opatrzyć dodatkowo aktualną datą.
 • W przypadku złożenia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie w języku polskim, dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 • Po zakończeniu procesu naboru dokumenty złożone przez kandydatki/kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą komisyjnie zniszczone.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 375 86 18, 22 375 86 20

 

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888,

e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Dane osobowe określone w przepisach będą przetwarzane na podstawie Kodeksu pracy oraz Ustawy o drogach publicznych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu przeprowadzenia procesu naboru na stanowisko pracy zaliczane do kierowniczych stanowisk państwowych oraz w celu archiwizacji.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamieszczenie przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa (np. wizerunku) oznacza, że kandydat wyraża dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie. Jednocześnie informujemy, że ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych określonych we wskazanych wyżej przepisach jest wymogiem ustawowym. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział kandydata w naborze.

 

GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Wiadomości


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
Sztum
Sztum 28.02.2020, 14:50
Tylko Szakal ze Sztumu !