Wydanie nr 110/2024, Piątek 19.04.2024
imieniny: pokaż (9 imion)Konrada, Leontyna, Werner, Leona, Włodzimierz, Irydion, Cieszyrad, Leon, Pafnucy
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 27 marca 2024 roku.

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sztutowie, Gmina Sztutowo.

Położenie

ulica

Numer działki

Powierzchnia

Obręb

Numer Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza

Netto w zł

Wysokość wadium w zł

Makowa

382/75

0,0566 ha

Sztutowo

GD2M/00049191/6

170.000

17.000

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1 w dniu 10 maja 2024 r. o godz. 1200.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo działka przeznaczona jest pod funkcję mieszkaniowo – rekreacyjną. Dopuszcza się w granicy działki prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na obsłudze turystyki. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 31.03.2023 r., drugi przetarg 15.06.2023; trzeci przetarg 8.09.2023 r.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą nr XXXVIII/363/2018 Rady Gminy Sztutowo z dnia 29 maja 2018 r. Oznaczenie użytku: RIVa 0,0540 ha, W-RIVa 0,0026 ha

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana, nr 382/75 położona w Sztutowie przy ul. Makowej.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo. Na nieruchomości jest ustanowiona na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego Energa – Operator służebność przesyłu. W pozostałym zakresie nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz od zobowiązań. Nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 6 maja 2024 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie bankowym Urzędu Gminy w Sztutowie.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 ze zmianami).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone bez odsetek w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, do podpisania aktu notarialnego sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. kwoty 1700 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U 2014 poz. 1490).

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie pokój nr 15 lub telefonicznie nr tel. 55 247-81-52 wew. 614.

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl  oraz informując uczestników przetargu.

 

Wójt Robert Zieliński

 

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sztutowo o czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sztutowie, Gmina Sztutowo.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Sztutowo, oznaczona nr ewidencyjnym 382/75 o powierzchni 0,0566 ha położona w Sztutowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2M/00049191/6.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą nr XXXVIII/363/2018 Rady Gminy Sztutowo z dnia 29 maja 2018 r. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 31.03.2023 r., drugi przetarg 15.06.2023 r., trzeci przetarg 8.09.2023 r.

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana, nr 382/75 położona w Sztutowie przy ul. Makowej. Oznaczenie użytku: RIVa 0,0540 ha, W-RIVa 0,0026 ha

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo działka przeznaczona jest pod funkcję mieszkaniowo – rekreacyjną. Dopuszcza się w granicy działki prowadzenie działalności gospodarczej, polegającej na obsłudze turystyki. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo. Na nieruchomości jest ustanowiona na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego Energa – Operator służebność przesyłu. W pozostałym zakresie nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz od zobowiązań. Nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Cena wywoławcza netto 170.000 zł. Wadium w wysokości 17.000 zł. należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 6 maja 2024 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie bankowym Urzędu Gminy w Sztutowie. Minimalne postąpienie 1700 zł. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, pok. nr 1.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie, pok. nr 15 lub pod nr telefonu 55 247 81 51 wew. 614.

 

Wójt Robert Zieliński


 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Sztutowo

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.