Wydanie nr 273/2020, Wtorek 29.09.2020
imieniny: pokaż (17 imion)Cyriak, Dadzbog, Dadzboga, Lutwin, Dariusz, Franciszek, Fraternus, Gabriel, Gajana, Grimbald, Michalina, Michał, Mikołaj, Rafał, Rypsyma, Teodota, Ludwin
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - 21.02.2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - 21.02.2018 fot. wikimedia.org
Burmistrz Dzierzgonia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82 – 440 Dzierzgoń;
2. Stanowisko pracy:
Audytor wewnętrzny – 1/4 etatu;
3. Niezbędne wymagania od kandydatów:
a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego
obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego,
przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wyższe wykształcenie,
e) co najmniej trzyletni staż pracy jako audytor wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego,
f) kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
- jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA) lub
- złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed
Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub
- uprawnienia biegłego rewidenta lub
- dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego (zgodnie z art. 286 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
a) znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości oraz przepisów regulujących ustrój i organizację jst,
b) umiejętność obsługi komputera i korzystania z zasobów Internetu, bardzo dobra znajomość aplikacji MS Office,
c) umiejętność analizowania treści dokumentów i precyzowania na ich podstawie wniosków,
d) prawidłowe redagowanie pism, dokumentów, informacji, sprawozdań,
e) odpowiedzialność za podejmowane decyzje,
f) bardzo dobra organizacja pracy własnej,
g) samodzielność.
5. Zadania wykonywane na stanowisku:
a) prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej gminy,
b) prowadzenie zadań audytu wewnętrznego,
c) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu,
d) przygotowanie programu zadania audytowego,
e) przygotowanie rocznego planu audytu,
f) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych,
g) wykonywanie czynności doradczych, konsultacyjnych,
h) przestrzeganie zasad i standardów audytu wewnętrznego.
6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - zaświadczenie o zatrudnieniu lub kserokopia umowy o pracę,
d) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (świadectwo, dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach),
e) kwestionariusz osobowy,
f) kserokopia dowodu osobistego,
g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
praw publicznych,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922).
7. Informacja o wskaźniku zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu:
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 10,69 %. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82 – 440 Dzierzgoń, w zamkniętej kopercie z
dopiskiem „Nabór na stanowisko audytora wewnętrznego do dnia 05 marca 2018 r.,, (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu). Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys – CV powinny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.). Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmowy
kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie spotkania. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.dzierzgon.pl) oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu przy Pl. Wolności 1.

 

 

 

 

Info : http://bip.dzierzgon.pl

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Dzierzgoń


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.