Wydanie nr 332/2021, Niedziela 28.11.2021
imieniny: pokaż (12 imiona)Grzegorz, Lesław, Zdzisław, Gościrad, Lesława, Jakub, Rufin, Ginter, Guncerz, Gunter, Kwieta, Berta
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie zablokowane

ZGKiM w Malborku ogłasza nabór na wolne stanowisko: inspektor
Wydanie nr 332/2021, Niedziela 28.11.2021
imieniny: pokaż (12 imiona)Grzegorz, Lesław, Zdzisław, Gościrad, Lesława, Jakub, Rufin, Ginter, Guncerz, Gunter, Kwieta, Berta
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie zablokowane

ZGKiM w Malborku ogłasza nabór na wolne stanowisko: inspektor ds. techniczno-eksploatacyjnych

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MALBORKU SP. Z O. O.
ul. Gen. De Gaulle’a 70, 82-200 Malbork,
ogłasza nabór na wolne stanowisko : inspektor ds. techniczno-eksploatacyjnych

I. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie co najmniej średnie;

 • Znajomość zagadnień z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o własności lokali i ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego;

 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet office);

 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • Obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie wyższe;

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.

III. Zakres zadań

 1. Przestrzeganie przyjętych zasad przyjmowania awarii, remontów wg przyjętych procedur oraz zarządzeń Zarządu ZGKiM zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

 2. Przyjmowanie zgłoszeń i podań lokatorów na wykonanie remontów zapobiegawczych, awaryjnych z uwzględnieniem możliwości ich realizacji. Udzielanie lokatorom odpowiedzi na pisma w ciągu 21 dni.

 3. Wykonywanie czynności nadzoru nad remontami zapobiegającymi, robotami awaryjnymi jak również robotami realizowanymi przez najemców we własnym zakresie z materiałów zakładu lub związanych z modernizacją lokali.

 4. Określenie pod względem technicznym każdą zgłoszoną potrzebę remontową.

 5. Kontrolowanie w budynkach i lokalach:

- prawidłowości odczytów wszelkich urządzeń pomiarowych,

- zgodności, prawidłowości instalowania urządzeń np. grzewczych, wentylacyjnych, pomiarowych itp.

- prawidłowości instalowania (montażu) w budynkach urządzeń takich jak anteny telewizyjne, reklamy itp.

 1. Bezzwłoczne interweniowanie w przypadkach zagrożeń dla stanu technicznego budynku, zdrowia i życia mieszkańców

 2. Udział w kontrolach technicznych na budynkach ze służbami Państwowego Nadzoru Budowlanego, służb SANEPID-u, straży pożarnej, policji itp.

 3. Kontrolowanie prawidłowości eksploatacji przez najemców i właścicieli budynków i lokali oraz podejmowanie działań w celu eliminacji nieprawidłowości.

 4. Zakładanie, prowadzenie na bieżąco ksiąg obiektów zgodnie z przepisami w tym zakresie.

 5. Ustalenie potrzeb remontowych w wyniku dokonywanych pięcioletnich, rocznych przeglądów budynków i lokali oraz zgłoszeń interwencyjnych awarii.

 6. Sporządzanie planów remontowych budynku. Merytoryczne sprawdzenie wykonanych przeglądów budynku. Bieżące uaktualnienie dokumentów budynków i lokali w zakresie wymiany, modernizacji urządzeń technicznych.


 

IV. Kandydatom oferujemy:

 • Umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 12 miesięcy - po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę;

 • Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych zgodnie z odrębnymi przepisami);

 • Specyfika pracy: praca biurowa oraz praca w terenie, związana z realizacją zadań;

 • Przewidywalny termin zatrudnienia: styczeń 2022 r.

V. Wymagane dokumenty:

Dokumenty aplikacyjne kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, złożone w języku polskim, winny zawierać:

 • List motywacyjny i CV  z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (art.22¹ Kodeksu Pracy);

 • Kserokopie świadectw pracy;

 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których umowa w art.13 a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 poz.1282 z późn.zm.) jest zobowiązany złożyć  kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

 • Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie nauki w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;

 • Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku pracy, na podstawie, którego świadczona była praca, w szczególności za granicą.

VI. Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

 • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty,

 • spełnią wszystkie wymagania niezbędne.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku (pokój nr 27), w zamkniętych kopertach lub przesłać na adres:
ZGKIM Malbork Sp. z o. o.
ul. Gen. De Gaulle’a 70
82-200 Malbork

lub na adres mailowy: sekretariat@zgkim.malbork.pl
z następującą adnotacją:  inspektor ds. techniczno-eksploatacyjnych


w terminie do 15 listopada 2021 r. 

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

VII. Klauzula informacyjna

 • Administratorem danych osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)  jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Gen. De Gaulle’a 70 82-200 Malbork.

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji   zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1282 z późn.zm.)

 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z prawa pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym.

 • Podanie przez Państwa innych danych, nie określonych  w ww. przepisach jest dobrowolne i zostanie potraktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. Tak wyrażoną zgodę można odwołać w każdym czasie.

 • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przekazywania danych a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

 • Każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Podane dane osobowe nie będą przekazane do krajów trzecich ani ujawniane innym odbiorcom, chyba, że obowiązek taki wyniknie z żądań organów posiadających stosowne umocowania prawne.

 

Losowe ogłoszenia

Losowe kamery

Ostatnie artykuły