Wydanie nr 166/2021, Wtorek 15.06.2021
imieniny: pokaż (11 imion)Bernard, Abraham, Edburga, Witold, Witosław, Jolanta, Wit, Leonida, Lotar, Angelina, Wisława
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

WÓJT GMINY SZTUTOWO: OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


 

WÓJT GMINY SZTUTOWO

 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne

 

  1. Nazwa i adres jednostki :

 

Urząd Gminy w Sztutowie

ul. Gdańska 55,

82- 110 Sztutowo

  1. Określenie stanowiska : stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska : stanowisko do spraw księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Umowa na czas nieokreślony poprzedzona trzymiesięcznym okresem próbnym .

III. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych: w miesiącu kwietniu 2021r wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

IV. Niezbędne wymagania od kandydatów:

•  obywatelstwo polskie,
•  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
•  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•  nieposzlakowana opinia,
• wykształcenie minimum średnie preferowane wyższe ekonomiczne lub administracyjne

• znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, prawo energetyczne, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ordynacji podatkowej.

• dobra znajomość obsługi komputera w tym obsługa programu PŁATNIK,

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 

 

V. Wymagania dodatkowe:


• preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego,
• zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność

dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole,

• odpowiedzialność, sumienność , rzetelność, łatwość nawiązywania kontaktów,

umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• prowadzenie Kasy Urzędu, .

• przygotowanie informacji, analiz i sprawozdań wynikających z zakresu obowiązku.

• naliczanie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, świetlic oraz prowadzenie wszelkiej dokumentacji z tym związanej.

• naliczanie płac i podatków od umów zlecenia

• naliczanie diet radnym i sołtysom.

• prowadzenie spraw wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
• księgowanie analityczne na kontach indywidualnych osób dokonujących wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ścisła współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem d/s finansowych.

• co miesięczne uzgadnianie wpłat i przypisów opłat dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

• sprawozdawczość budżetowa dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi.

• współpraca ze stanowiskiem ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

• wystawianie i aktualizacja tytułów wykonawczych w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi.

• wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub zaleganiu z opłatami za odpady komunalne.

• powadzenie całości spraw związanych z realizacją zadania dotyczącego przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

• realizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ścisła współpraca w tym zakresie z pracownikiem ds. zamówień publicznych.

• realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

• wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy.

 

VII. Wymagane dokumenty:


• podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

• CV - z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
• kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, udział w kursach i szkoleniach,
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie, iż stan zdrowia kandydata pozwala mu pracować na danym stanowisku.

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

VIII. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

 

do dnia 18 czerwca 2021r do godz. 15.00.


Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo w sekretariacie , albo przesłać na adres Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo z dopiskiem „ Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

IX. Informacje dodatkowe:

1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.

2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ( skierowanie wystawia pracodawca) .

3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

4. Dokumenty osób które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

5.  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie  z Krajowego Rejestru Karnego”

6. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.


 

Zapraszamy do składania ofert.

 


 

Sztutowo, dnia. 2021.06.09 Wójt Gminy

Robert Zieliński

 

Losowe ogłoszenia

Losowe kamery

Ostatnie artykuły