Wydanie nr 276/2022, Poniedziałek 3.10.2022
imieniny: pokaż (15 imion)Teresa, Gerard, Ewalda, Gerarda, Ewald, Kandyd, Eustachy, Sierosław, Częstobrona, Ermegarda, Irmegarda, Romana, Augustyna, Kandyda, Cyprian
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Wójt Gminy Stare Pole, Marek Szczypior ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stare Pole.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0012, Stare Pole

Numer księgi wieczystej: GD1M/00019352/7

Działka ewid. nr 866/12

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0012, Stare Pole

Numer księgi wieczystej: GD1M/00019352/7

Działka ewid. nr 866/17

Powierzchnia nieruchomości:

0,1525 ha

0,1985 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane o regularnym kształcie. W sąsiedztwie działki niezabudowane przeznaczone do zabudowy, w pobliżu tereny nowej zabudowy mieszkalnej oraz tereny zielone. Działki położone są przy drodze wewnętrznej nieurządzonej stanowiącej własność Gminy Stare Pole. W odległości ok. 250m od drogi powiatowej – ulicy. Gen. Józefa Bema. W niedalekiej odległości (ok. 220m) znajduje się szkoła podstawowa oraz linia kolejowa relacji Malbork-Elbląg (ok. 180m).

W sąsiedztwie nieruchomości nie ma sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i sieci gazowej. Sieć elektroenergetyczna
w pobliżu działki ewid. nr 866/17.

Gmina Stare Pole na dzień opublikowania ogłoszenia jest
w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej dot. uzbrojenia niniejszego terenu w m.in. sieć kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej. Realizacja niniejszego projektu uzależniona będzie od zabezpieczonych środków finansowych w budżecie gminy na dany rok.

Przeznaczenie nieruchomości
i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie Stare Pole (uchwała nr XXVIII/213/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 25, poz. 263 z dnia 17 lutego 2003 r.) nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym symbolem E4 – MR. Jest to teren budownictwa mieszkaniowego rezydencjonalnego, dopuszczalna produkcja ogrodnicza warzywno-owocowa, polowa lub szklarniowa bez możliwości prowadzenia innej działalności gospodarczej.

Dopuszcza się budowę budynków parterowych
z użytkowanym poddaszem. Wysokość posadowienia poziomu parteru na wysokości max 1,00 m n.p.t. dach kryty dachówką lub materiałem dachówko-podobnym. Linia zabudowy min. 10 m od granicy drogi. Udział trenów biologicznie czynnych 80% ogólnej powierzchni terenu.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy w formie aktu notarialnego.

Forma sprzedaży:

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza nieruchomości:

 1.  000,00 zł netto

129 000,00 zł netto

 

 1. I przetarg ustny nieograniczony odbył się 23 czerwca 2021 r., II przetarg ustny nieograniczony odbył się 31 sierpnia 2021 r., III przetarg ustny nieograniczony odbył się 15 listopada 2021 r., IV przetarg ustny nieograniczony odbył się 24 stycznia 2022 r., V przetarg ustny nieograniczony odbył się 4 maja 2022 r., VI przetarg ustny nieograniczony odbył się 11 lipca 2022 r., VII przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 26 września 2022 r. w Sali Narad Urzędu Gminy w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, odpowiednio:

 2. dla działki ewid. nr 866/12 obr. Stare Pole o godzinie 10.00

 3. dla działki ewid. nr 866/17 obr. Stare Pole o godzinie 10.20

 4. Nieruchomości nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich, w dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających nieruchomości.

 5. Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

 6. Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT (23%). Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Warunki nabycia nieruchomości:

 1. Wpłacenie wadium w wysokości:

 2. 9 600,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych)- dla działki ewid. nr 866/12 obr. Stare Pole

 3. 12 900,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset złotych) - dla działki ewid. nr 866/17 obr. Stare Pole

Przelewem na konto depozytowe Gminy Stare Pole prowadzone w Banku Spółdzielczym Malbork o. Stare Pole, Nr: 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017. Przy wpłacaniu wadium należy podać nr nieruchomości, której ono dotyczy.

 1. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do 22 września 2022 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Gminy.

 2. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu, przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu – dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego), stosownego upoważnienia i wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy osoby prawnej).

 5. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

 6. Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1 % ceny wywoławczej, zaokrąglone w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.:

 7. 960,00 zł. (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych) - dla działki ewid. nr 866/12 obr. Stare Pole

 8. 1 290,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt złotych) - dla działki ewid. nr 866/17 obr. Stare Pole

 9. Koszty notarialne oraz wszelkie opłaty związane z zakupem ponosi nabywca nieruchomości.

 10. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego powinien uiścić całą cenę nabycia nieruchomości, pomniejszoną o wpłacone wadium.

 11. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Stare Pole.

 12. Wójt Gminy Stare Pole zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 13. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 14. Dodatkowych informacji udziela: Anna Droździel – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, tel. 55 271 35 32 w. 705, e – mail: a.drozdziel@starepole.pl

 15. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Pole, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: www.bip.starepole.pl oraz www.starepole.pl

 

 

Załącznik:

 1. Mapa z naniesioną lokalizacją nieruchomości do sprzedaży.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

 

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Stare Pole – Urząd Gminy Stare Pole można uzyskać na stronie www. bip.starepole.pl.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy w Starym Polu

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.