Wydanie nr 269/2022, Poniedziałek 26.09.2022
imieniny: pokaż (6 imion)Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper, Damian
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Miłoradz z dnia 7 lipca 2021 r. (2)

Wójt Gminy Miłoradz, Arkadiusz Skorek ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miłoradz.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Miłoradzu przy ul. Żuławskiej 9 w dniu 9 sierpnia 2021 r. o godzinie 11.00 w pok. nr 15 (sala narad).

1. Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Miłoradzu przy ul. Głównej. Oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 66/6, obręb 0006 Miłoradz, gmina Miłoradz, klasyfikacja użytku: B – tereny mieszkaniowe, powierzchnia 0,0019 ha. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta nr GD1M/00020007/4 przez Sąd Rejonowy w Malborku. Działka zabudowana jest budynkiem gospodarczym o pow. 16m2 : obiekt parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji mieszanej, w tym z elementów prefabrykowanych i cegły, stropodach pokryty papą, stan techniczny budynku: gorszy/dostateczny, przeznaczony do remontu. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej

Cena wywoławcza nieruchomości: 2 452,00 zł.

 

 

 

2. Obciążenia i zobowiązania

a) W dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających.

b) Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych obciążeń i zobowiązań.

 

 

 

3. Przeznaczenie nieruchomości

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miłoradz uchwalonego Uchwałą nr XXIX/239/09 Rady Gminy Miłoradz z dnia 9 listopada 2009 r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako obszar zabudowy zagrodowej i usługowej.

 

 

 

4. Warunki nabycia nieruchomości

a) Wadium w kwocie 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) należy wpłacić najpóźniej do 5 sierpnia 2021 r. przelewem na konto Gminy Miłoradz prowadzone w Banku Spółdzielczym w Malborku nr 02 8303 0006 0060 0600 0101 0054 lub w kasie Urzędu Gminy Miłoradz.

b) Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń (w tym adres elektroniczny), w przypadku osoby nieposiadającej nr PESEL, należy podać nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

c) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

d) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

e) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

g) Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów  i budynków, ewentualne wznowienie/ustalenie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe różnice w powierzchni oraz za wady ukryte w zbywanej nieruchomości.

h) Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści ogłoszenia oraz ze stanem faktycznym i przeznaczeniem nieruchomości.

i)  Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Miłoradz.

j) O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

 

 

 

Wójt Gminy Miłoradz zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów. Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, warunków przetargu oraz regulaminu przetargu udziela Referat Rozwoju Urzędu Gminy w Miłoradzu w godzinach urzędowania, pokój nr 2 lub telefonicznie 55 271-15-31 w.14.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

 

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miłoradzu oraz umieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miłoradz: http://miloradz.biuletyn.net/

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Miłoradz

UG Miłoradz
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.