Wydanie nr 267/2021, Piątek 24.09.2021
imieniny: pokaż (6 imion)Teodor, Gerard, Maria, Uniegost, Tomir, Gerarda
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego.

Wójt Gminy Stare Pole, Marek Szczypior ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Stare Pole.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0012, Stare Pole

Numer księgi wieczystej: GD1M/00012977/5

 

Dz. ewid.
nr 861/2

Dz. ewid.
nr 861/3

Dz. ewid.
nr 862/7

Powierzchnia nieruchomości:

0,1244 ha

0,1100 ha

0,1106 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomości znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie wydzielonych działek gruntowych niezabudowanych. W bliskim sąsiedztwie tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny PKP w tym m.in. linia kolejowa relacji Malbork- Elbląg. Dojazd bezpośredni do działki jest zapewniony z drogi nieurządzonej (działki ewid. nr 861/1), która posiadająca bezpośrednie połączenie z drogą gminną urządzoną – ul. Adama Mickiewicza. W sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości przebiega sieć elektroenergetyczna i wodociągowa. W niedalekiej odległości sieć gazowa. W chwili obecnej trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie Stare Pole (uchwała nr XXVIII/213/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 25, poz. 263 z dnia 17 lutego 2003 r.) oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie Stare Pole (uchwała nr XX/144/2008 Rady Gminy Stare Pole z dnia 27 listopada 2008 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 30, poz. 598 z dnia 2 marca
2009 r.),  działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:

02.01.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na całym terenie dopuszcza się wyłącznie zabudowę jednorodzinną wolnostojącą. Dopuszcza się lokalizację usług jako towarzyszących podstawowemu przeznaczeniu terenu. Wyklucza się lokalizację obiektów związanych z obsługą transportu samochodowego w szczególności stacji paliw, parkingów dla samochodów ciężarowych.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy.

Forma sprzedaży:

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza nieruchomości:

59 000,00 zł netto

50 000,00 zł netto

50 000,00 zł netto

 

 

1. I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 18 stycznia 2021 r. w Sali Narad Urzędu Gminy w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, odpowiednio:

a) dla dz. nr 861/2 obr. Stare Pole o godz. 10.00

b) dla dz. nr 861/3 obr. Stare Pole o godz. 10.20

c) dla dz. nr 861/7 obr. Stare Pole o godz. 10.40

2. Nieruchomości nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich, w dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających nieruchomości.

3. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

4. Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT (23%). Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

 

 

 

 

Warunki nabycia nieruchomości:

1. Wpłacenie wadium w wysokości: 

a) 5 900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych) – dla działki ewid. nr 861/2

b) 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) – dla działki ewid. nr 861/3

c) 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) – dla działki ewid. nr 861/7

Przelewem na konto depozytowe Gminy Stare Pole prowadzone w Banku Spółdzielczym Malbork o. Stare Pole, Nr: 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017.
Przy wpłacaniu wadium należy podać nr nieruchomości, której ono dotyczy.

2. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do 14 stycznia 2021 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Gminy.

3. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu, przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu – dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego), stosownego upoważnienia i wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy osoby prawnej).

6. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

7. Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1 % ceny wywoławczej, zaokrąglone w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.:

a) 590,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt złotych) – dla działki ewid. nr 861/2

b) 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) – dla działki ewid. nr 861/3

c) 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) – dla działki ewid. nr 861/7

8. Koszty notarialne oraz wszelkie opłaty związane z zakupem ponosi nabywca nieruchomości.

9. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego powinien uiścić całą cenę nabycia nieruchomości, pomniejszoną o wpłacone wadium.

10. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Stare Pole.

11. Wójt Gminy Stare Pole zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

12. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

13. Dodatkowych informacji udziela: Anna Droździel – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, tel. 55 271 35 33 w. 45, e – mail: a.drozdziel@starepole.pl

14. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Pole, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: www.bip.starepole.pl oraz www.starepole.pl 

 

 

 

 

Załącznik:

1. Mapa z naniesioną lokalizacją nieruchomości do sprzedaży.

 

 

 

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Stare Pole – Urząd Gminy Stare Pole można uzyskać na stronie www. bip.starepole.pl.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

 

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.