Wydanie nr 330/2020, Środa 25.11.2020
imieniny: pokaż (4 imiona)Erazm, Katarzyna, Tęgomir, Piotr
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 30 lipca 2020 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 30 lipca 2020 r. dotyczące III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stare Pole.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0012, Stare Pole

Nr kw: GD1M/00012977/5

 

Dz. ewid. nr 861/10

Powierzchnia nieruchomości:

0,1100 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wydzielonych działek gruntowych niezabudowanych.
W bliskim sąsiedztwie tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny PKP w tym m.in. linia kolejowa relacji Malbork- Elbląg. Dojazd bezpośredni do działki z drogi gminnej stanowiącej ul. Prusa, za pośrednictwem wewnętrznej drogi nieurządzonej, stanowiącej działkę nr 861/1 (ul. Juliana Tuwima).
W sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości przebiega sieć elektroenergetyczna, wodociągowa i gazowa.

Planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stare Pole Gmina Stare Pole, uchwalonym uchwałą nr XXVIII/213/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 25 poz. 263 z dnia 17 lutego 2003 r. oraz uchwałą nr XX/144/2008 Rady Gminy Stare Pole z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole
i Krzyżanowo w gminie Stare Pole, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 30 poz. 598 z dnia 2 marca 2009 r., działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:

02.01.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na całym terenie dopuszcza się wyłącznie zabudowę jednorodzinną wolnostojącą. Dopuszcza się lokalizację usług jako towarzyszących podstawowemu przeznaczeniu terenu. Wyklucza się lokalizację obiektów związanych z obsługą transportu samochodowego w szczególności stacji paliw, parkingów dla samochodów ciężarowych.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy.

Forma sprzedaży:

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza nieruchomości:

45 000,00 zł netto

 
 

I przetarg ustny nieograniczony odbył się 20 kwietnia 2020 r., II - 29 czerwca 2020 r. III przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 1 września 2020 r. o godzinie 10 w Sali Narad Urzędu Gminy w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole. Nieruchomości nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich, w dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających nieruchomości, nie są również przedmiotem żadnych zobowiązań. Ceny wywoławcze nieruchomości są cenami netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT (23%). Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

 

 

 

Warunki nabycia nieruchomości.

 • Wpłacenie wadium w wysokości: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych), przelewem na konto depozytowe Gminy Stare Pole prowadzone w Banku Spółdzielczym Malbork o. Stare Pole, Nr: 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017. Przy wpłacaniu wadium należy podać nr nieruchomości, której ono dotyczy.
 • Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do 27 sierpnia 2020 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Gminy.
 • Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu, przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 • Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu – dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego), stosownego upoważnienia i wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy osoby prawnej).
 • Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.
 • Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1 % ceny wywoławczej, zaokrąglone w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych).
 • Koszty notarialne oraz wszelkie opłaty związane z zakupem ponosi nabywca nieruchomości.
 • Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego powinien uiścić całą cenę nabycia nieruchomości, pomniejszoną o wpłacone wadium.
 • Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Stare Pole.
 • Wójt Gminy Stare Pole zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
 • Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 • Dodatkowych informacji udziela: Anna Droździel – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, tel. 55 271 35 33 w. 45, e – mail: a.drozdziel@starepole.pl
 • Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Pole, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: www.bip.starepole.pl oraz www.starepole.pl 

 

 

 

W załączniku mapa z naniesioną lokalizacją nieruchomości do sprzedaży.

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

 

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.