Wydanie nr 265/2020, Poniedziałek 21.09.2020
imieniny: pokaż (9 imion)Bernardyna, Hipolit, Jonasz, Marek, Laurenty, Mateusz, Ifigenia, Bożeciech, Melecjusz
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 15 czerwca 2020 r.

Wójt Gminy Stare Pole, Marek Szczypior ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stare Pole.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0012, Stare Pole

Działka Nr: 172/6

Nr KW: GD1M/00019309/1

Powierzchnia nieruchomości:

Nieruchomość
o pow. 0,0795 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana – RIIIa;

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ulicy Cichej w miejscowości Stare Pole, gmina Stare Pole.
W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się grunty zabudowane oraz w trakcie budowy. Nieruchomość posiada dostęp do sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stare Pole Gmina Stare Pole, uchwalonym uchwałą
nr XXVIII/213/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia
7 października 2002 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 25 poz. 263 z dnia 17 lutego 2003 r., działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:

A.3–Mn – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszczona funkcja gospodarcza
o ograniczonej uciążliwości: magazyny, handel hurtowy i detaliczny, przetwórstwo rolne
i przechowalnictwo.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy.

Forma sprzedaży:

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza nieruchomości:

45 000,00 zł netto

 

 1. I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 16 lipca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole.

 2. Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich, w dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających nieruchomość..

 3. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 4. Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT (23%). Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

 

 

 

 

Warunki nabycia nieruchomości.

 1. Wpłacenie wadium w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych), przelewem na konto depozytowe Gminy w Starym Polu prowadzone w Banku Spółdzielczym Malbork o. Stare Pole, Nr: 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017. Przy wpłacaniu wadium należy podać nr nieruchomości, której ono dotyczy.

 2. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do 13 lipca 2020 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Gminy.

 3. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu, przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu – dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego), stosownego upoważnienia i wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy osoby prawnej).

 6. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

 7. Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1 % ceny wywoławczej, zaokrąglone w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych).

 8. Koszty notarialne oraz wszelkie opłaty związane z zakupem ponosi nabywca nieruchomości.

 9. Nabywca nieruchomości najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego powinien uiścić całą cenę nabycia nieruchomości, pomniejszoną o wpłacone wadium.

 10. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Stare Pole.

 11. Wójt Gminy Stare Pole zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 12. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

 13. Dodatkowych informacji udziela: Anna Droździel – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, tel. 55 271 35 33 w. 45, e – mail: a.drozdziel@starepole.pl

 14. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Pole, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: www.bip.starepole.pl oraz
  www. starepole.pl

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.