Wydanie nr 274/2022, Sobota 1.10.2022
imieniny: pokaż (7 imion)Cieszysław, Benigna, Danuta, Jan, Małobąd, Remigiusz, Igor
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Gmina Miłoradz: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 Gmina Miłoradz: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych fot. UG Miłoradz
Ogłoszenie z dnia 25 września 2019 r. - Wójt Gminy Miłoradz ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miłoradz

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Miłoradzu przy ul. Żuławskiej 9 w dniu 28 października 2019 r. o godzinie 10:00 w pok. nr 15 (sala narad)

1.      Opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie Bystrze, gmina Miłoradz, dla których prowadzona jest księga wieczysta GD1M/00057375/2 :

Lp.

Nr działki

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza brutto
(w tym VAT 23%)

Wadium

1

159/19

966 m2

26 500 zł

2 600 zł

2

159/21

1315 m2

31 550 zł

3 100 zł

3

159/22

1085 m2

27 300 zł

2 700 zł

4

159/24

1180 m2

30 550 zł

3 000 zł

5

159/25

1039 m2

29 300 zł

2 900 zł

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24 czerwca 2019 r.

2.   Obciążenia i zobowiązania

a)  W dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających.

b) Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych obciążeń i zobowiązań.

3. Przeznaczenie nieruchomości

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miłoradz uchwalonego Uchwałą nr XXIX/239/09 Rady Gminy Miłoradz z dnia 9 listopada 2009 r. nieruchomości położone są terenie oznaczonym jako grunty rolne. Dla nieruchomości zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

4.   Warunki nabycia nieruchomości

a) Wadia ustalone dla wyżej wymienionych działek należy wpłacić najpóźniej do 24 października 2019 r. przelewem na konto Gminy Miłoradz prowadzone w Banku Spółdzielczym w Malborku nr
02 8303 0006 0060 0600 0101 0054. Dla każdej działki należy wpłacić odrębne wadium, uczestnik nie może wykorzystać jednego wadium do licytowania kilku nieruchomości.

b) Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

c) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

d) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

e) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

f) Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

g) Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Miłoradz.

h)  O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Wójt Gminy Miłoradz zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przetargu, warunków przetargu oraz regulaminu przetargu udziela Referat Rozwoju Urzędu Gminy w Miłoradzu w godzinach urzędowania, pokój nr 2 lub telefonicznie 55 271-15-31 w.14. Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów, oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miłoradzu oraz na tablicach ogłoszeń sołectw gminy Miłoradz, oraz umieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miłoradz: http://miloradz.biuletyn.net/

Info i foto: UG Miłoradz

 

 

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (2)

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Frombork, Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Frombork,
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.