Wydanie nr 271/2022, Środa 28.09.2022
imieniny: pokaż (12 imiona)Więcesław, Wawrzyniec, Salomon, Wacława, Marek, Sylwin, Wacław, Laurencjusz, Jan, Alodiusz, Sylwina, Tymon
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Gmina Stare Pole: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Gmina Stare Pole: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej. fot. wikimedia.org
WÓJT GMINY STARE POLE ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stare Pole.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka Nr: 861/11

Jednostka ewid.: Stare Pole

Obręb: Stare Pole

Nr KW: GD1M/00012977/5

Powierzchnia nieruchomości:

Nieruchomość
o pow. 0,1100 ha (RIIIa)

Opis nieruchomości:

Nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wydzielonych działek gruntowych niezabudowanych. W bliskim sąsiedztwie tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny PKP w tym m.in. skład opału oraz linia kolejowa relacji Malbork- Elbląg. Dojazd bezpośredni do działki
z drogi gminnej nieurządzonej stanowiącej ul. Prusa, za pośrednictwem wewnętrznej drogi nieurządzonej, stanowiącej działkę nr 861/1 (ul. J. Tuwima).
W sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości przebiega sieć elektroenergetyczna i wodociągowa.

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stare Pole Gmina Stare Pole, uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/213/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 25 poz. 263 z dnia 17 lutego 2003 r. oraz uchwałą Nr XX/144/2008 Rady Gminy Stare Pole z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie Stare Pole, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 30 poz. 598 z dnia 2 marca 2009 r., działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 02.01.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy.

Forma sprzedaży:

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza nieruchomości:

39 500,00 zł netto


 

1. I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 24 września 2019 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole.

2. Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich, w dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających nieruchomość.

3. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

4. Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT (23%). Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Warunki nabycia nieruchomości:

1. Wpłacenie wadium w wysokości 3 950,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych), przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy w Starym Polu prowadzone w Banku Spółdzielczym Malbork o. Stare Pole, Nr: 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017. Przy wpłacaniu wadium należy podać nr nieruchomości, której ono dotyczy.

2. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do 19 września 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Gminy.

3. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu, przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu – dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego), stosownego upoważnienia i wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy osoby prawnej).

6. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie
o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

7. Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1 % ceny wywoławczej, zaokrąglone
w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).

8. Koszty notarialne oraz wszelkie opłaty związane z zakupem ponosi nabywca nieruchomości.

9. Nabywca nieruchomości najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego powinien uiścić całą cenę nabycia nieruchomości, pomniejszoną o wpłacone wadium.

10. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Stare Pole.

11. Wójt Gminy Stare Pole zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

12. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

 

Informacja: Gmina Stare Pole

 

Redakcja
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.