Wydanie nr 271/2022, Środa 28.09.2022
imieniny: pokaż (12 imiona)Więcesław, Wawrzyniec, Salomon, Wacława, Marek, Sylwin, Wacław, Laurencjusz, Jan, Alodiusz, Sylwina, Tymon
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvdzierzgon.pl

I przetarg ustny nieograniczony. Ogłoszenie Wójta Gminy Miłoradz

I przetarg ustny nieograniczony. Ogłoszenie Wójta Gminy Miłoradz fot. UG Miłoradz
Ogłoszenie z dnia 13 maja 2019 r. Wójt Gminy Miłoradz ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miłoradz. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Miłoradzu przy ul. Żuławskiej 9 w dniu 13 czerwca 2019 r. w pok. nr 15 (sala narad) o godzinie 10.00.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia nieruchom.

Położenie (obręb)

Klasy gruntu

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

Wadium

Nr działki

Nr księgi wieczystej

235/1

GD1M/00005389/4

6,9100 ha

Mątowy Wielkie

RIIIb – 0,2300 ha

RIVb – 2,3600 ha

RV – 2,2300 ha

ŁIII – 0,2800 ha

ŁVI – 0,1400 ha

PsIV – 1,6600 ha
W-RIIIb – 0,0100 ha

42 151 zł netto*

 

(6 100,00 zł za ha)

4 000

* VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, obecna stawka wynosi 23%

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość wydzierżawiona zostanie z przeznaczeniem pod budowę elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą.
 2. Termin wnoszenia opłat i aktualizacja wysokości opłat:
 1. Czynsz dzierżawny będzie płatny w 2 ratach tj. do 31 marca i 30 września każdego roku. W roku zawarcia umowy - w wysokości proporcjonalnej do okresu obowiązywania umowy w tym roku, płatny w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
 2. Czynsz dzierżawny będzie rewaloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszanym przez Prezesa GUS, począwszy od roku następnego po roku zawarcia umowy.
 1. Tryb wydzierżawiania i określenie dzierżawcy: Dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 2. Okres trwania umowy:  
 1. Umowa zostanie zawarta na okres 30 lat.
 2. Wydanie w posiadanie nieruchomości nastąpi na podstawie protokołu przekazania w dniu podpisania umowy.
 3. Dzierżawca zobowiązany będzie, po wcześniejszym uzyskaniu wszelkich warunków przewidzianych odrębnymi przepisami, do budowy na własny koszt elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w terminie 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.
 4. Umowa dzierżawy nieruchomości dopuszczać będzie wypowiedzenie umowy przez wydzierżawiającego w przypadku:
 1. zalegania z płatnością czynszu dzierżawnego powyżej 3-miesięcy;
 2. niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości.
 1. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu zagospodarowania nieruchomości, o którym mowa w pkt. IV ppkt.3, jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Dzierżawcy, bądź niezależnych od Dzierżawcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Dzierżawcy.
 1. Obciążenia i zobowiązania:
 1. W dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających.
 2. Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych obciążeń i zobowiązań.
 3. Warunki nabycia prawa dzierżawy nieruchomości:
 4. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.
 5. Osoba przystępująca do przetargu nie może mieć zaległości w płatnościach zobowiązań względem Gminy Miłoradz.
 6. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz zapoznaniu się ze stanem prawnym i stanem faktycznym nieruchomości, wraz z podpisanym przez Referat Finansowo-Budżetowy potwierdzeniem o braku zaległości względem Gminy Miłoradz (druki do pobrania w pokoju 2, 12 lub 9).
 7. Minimalne postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. nie mniej niż 520 zł.
 1. Wadium:
 1. Wadium ustalone dla nieruchomości płatne jest najpóźniej do 10 czerwca  2019 r. przelewem na konto Gminy Miłoradz prowadzone w Banku Spółdzielczym w Malborku nr 02  8303  0006  0060  0600  0101  0054. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu środków na konto Gminy.
 2. Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
 1. Żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad wywoławczą stawkę rocznego czynszu dzierżawnego;
 2. uczestnik który wygrał przetarg, nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy;
 3. zawarcie umowy dzierżawy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie kandydata na dzierżawcę.
 1. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone bez odsetek nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
 2. Informacje dodatkowe
  1. Oględzin przedmiotu dzierżawy można dokonać w dni robocze, od godz. 800 do godz. 1400, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 55 271-15-31 w. 14.
  2. Organizator wydzierżawia nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków, w wyłoniony w drodze przetargu dzierżawca nie będzie występował z roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności. Okazanie punktów granicznych przez uprawnionego geodetę może nastąpić na koszt dzierżawcy.
  3. Umowa dzierżawy na żądanie Dzierżawcy i na jego koszt może zostać zawarta przed notariuszem oraz może zostać ujawniona w księdze wieczystej.
  4. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  5. Dzierżawca będzie zobowiązany do przeniesienia na własny koszt nierozpoznawalnych urządzeń podziemnych, w szczególności energetycznych, teleinformatycznych, wodnych, kanalizacyjnych, w  porozumieniu z ich właścicielem jeżeli pozostawienie tych urządzeń kolidowałoby z budową inwestycji przez Dzierżawcę lub jej dalszym użytkowaniem.
  6. Wydzierżawiający nie zabezpiecza linii przesyłowych do odbioru wyprodukowanej energii. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt winien uzyskać warunki przyłączenia i odbioru wyprodukowanej energii.
  7. Dzierżawca, poza czynszem dzierżawnym obowiązany będzie uiszczać podatek od nieruchomości , zgodnie z przepisami o podatkach i opłatach lokalnych oraz inne opłaty wynikające z odrębnych przepisów.
  8. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym budowa, a następnie użytkowanie przedmiotu dzierżawy zgodnie z celem dzierżawy, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak wymaganych uzgodnień, decyzji i innych opracowań planistycznych, w tym pozwolenia na budowę, w zakresie planowanej przez Dzierżawcę inwestycji.
  9. Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przetargu, warunków przetargu oraz regulaminu przetargu udziela Referat Rozwoju Urzędu Gminy w Miłoradzu w godzinach urzędowania, pokój nr 2, lub telefonicznie 55 271-15-31 w. 14.
  10. Wójt Gminy Miłoradz zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
  11. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miłoradzu oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach gminy Miłoradz oraz umieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miłoradz: http://miloradz.biuletyn.net/  na okres 30 dni od dnia 13 maja 2019 r.

Info: UG Miłoradz

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Frombork, Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Frombork,
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.