Wydanie nr 274/2022, Sobota 1.10.2022
imieniny: pokaż (7 imion)Cieszysław, Benigna, Danuta, Jan, Małobąd, Remigiusz, Igor
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

I przetarg ustny nieograniczony. Ogłoszenie Wójta Gminy Miłoradz.

I przetarg ustny nieograniczony. Ogłoszenie Wójta Gminy Miłoradz. fot. UG Miłoradz
Wójt Gminy Miłoradz ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Stara Kościelnica, stanowiących własność Gminy Miłoradz.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Miłoradzu przy ul. Żuławskiej 9 w dniu 8 kwietnia 2019 r. w pok. nr 15 (sala narad) o godzinie 10.00

1.      Opis nieruchomości:

Lp.

Nr działki

Powierzchnia  działki

Cena wywoławcza brutto
(w tym VAT 23%)

Wadium

1

75/6

62 m2

1481,97 zł

250 zł

2

75/7

31 m2

 863,96 zł

150 zł

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie Stara Kościelnica, gmina Miłoradz,dla których prowadzona jest księga wieczysta GD1M/00018943/0.

Działki w ewidencji gruntów sklasyfikowane są jako użytki gruntowe: W-PSIII.                       

Działka nr 75/7 nie ma bezpośredniego połączenia z drogą publiczną.

Z uwagi na parametry działek utrudniające ich odrębne zagospodarowanie, przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości przyległych do działek objętych przetargiem.

2.      Obciążenia i zobowiązania:

a)      w dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających,

b)      nieruchomości nie są przedmiotem żadnych obciążeń i zobowiązań

3.      Przeznaczenie nieruchomości

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miłoradz uchwalonego Uchwałą nr XXIX/239/09 Rady Gminy Miłoradz z dnia 9 listopada 2009 r.  nieruchomości położone są na terenie oznaczonym jako zabudowa zagrodowa i usługowa.

4.      Warunki nabycia nieruchomości

a)       W przetargu mogą wziąć udział właściciele działek przyległych do działek objętych przetargiem.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny w terminie do dnia 4 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Gminy w Miłoradzu pisemnego zgłoszenia wraz z kopią dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Miłoradzu w dniu 5 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00.

b) Ustalone wadium płatne jest najpóźniej do 4 kwietnia 2019 r. przelewem na konto Gminy Miłoradz prowadzone w Banku Spółdzielczym w Malborku nr 02 8303 0006 0060 0600 0101 0054.

c) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

d) Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, a w przypadku reprezentowania Uczestnika przez pełnomocnika – pełnomocnictwo. Dla podmiotów innych niż osoby fizyczne: aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru. Odpis z rejestru winien być wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

e) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

f) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

g) Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie
o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

h) Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Miłoradz.

i) O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Wójt Gminy Miłoradz zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przetargu, warunków przetargu oraz regulaminu przetargu udziela Referat Rozwoju Urzędu Gminy w Miłoradzu w godzinach urzędowania, pokój nr 2 lub telefonicznie 55 271-15-31 w. 14.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miłoradzu oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach gminy Miłoradz, oraz umieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miłoradz:

http://miloradz.biuletyn.net/

Info i foto: UG Miłoradz

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Frombork, Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Frombork,
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.