Wydanie nr 274/2020, Środa 30.09.2020
imieniny: pokaż (9 imion)Wiara, Felicja, Grzegorz, Zofia, Hieronim, Imisław, Wiktor, Honoriusz, Znamir
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Strażnik działu ochrony. Praca w Zakładzie Karnym w Sztumie

Strażnik działu ochrony. Praca w Zakładzie Karnym w Sztumie fot. https://www.sw.gov.pl/
DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W GDAŃSKU zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) zarządza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego nr 2/2019 na stanowisko:

-STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY – w następujących jednostkach organizacyjnych:

- Areszt Śledczy w Gdańsku, ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk – 8 etatów,

- Zakład Karny w Sztumie, ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum –12 etatów,

- Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce, ul. Siennicka 23, 80-758 Gdańsk – 4 etaty,

- Zakład Karny w Kwidzynie, ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn -2 etaty,

Uwaga:  poszukujemy kandydatów do Aresztu Śledczego w Gdańsku – odziały dla mężczyzn oraz Zakładu Karnego w Sztumie, Zakładu Karego w Gdańsku-Przeróbce, Zakładu Karnego w Kwidzynie tj. jednostek przeznaczonych do odbywania w nich kary pozbawienia wolności oraz wykonywania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn.  Do obowiązków strażnika działu ochrony należy m.in. kontrola pobieżna i osobista osadzonych.  

Służba w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby.

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności: wykształcenie co najmniej  średnie, preferowane posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego.

Planowane  terminy przyjęć do służby:

–1 kwietnia 2019 roku,

–10 kwietnia 2019 roku,

–15 kwietnia 2019 roku,

–24 kwietnia 2019 roku.

Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca nw. wymagania formalne:

- posiadająca obywatelstwo polskie;

- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;

- korzystająca z pełni praw publicznych;

- która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach

 o ochronie informacji niejawnych;

- posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Dokumenty jakie należy przesłać w celu wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego:

- podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które kandydat się ubiega;UWAGA: proszę o podanie adresu e-mail do kontaktu;

- wypełnioną ankietę personalą; UWAGA: proszę odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie, ankietę wypełniamy pismem drukowanym; UWAGA: proszę nie wypełniać ostatniego oświadczenia kandydata-  to oświadczenie wypełniamy w dniu przyjęcia do służby.

- kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

- kserokopię książeczki wojskowej (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);

- oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik nr 2 do ogłoszenia);

-oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia).

Miejsce i termin składania wyżej wymienionych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku, ul. Kurkowa 12, 80-803 Gdańsk, od poniedziałku do piątku (godz. 8.00 – 15.00) lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku) z adnotacją „Nabór do służby w Służbie Więziennej”.UWAGA: nie będą uwzględniane dokumenty przesłane za pomocą poczty elektronicznej oraz faksem.

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów do dnia 15 lutego 2019 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

1) etapu wstępnego obejmującego:

a) ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy służby i stanowiska służbowe,

b) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w której trakcie ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów),

c)  przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów),

d) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

e) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata, w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r.w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1580,  2018 r. poz. 1573) (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów),

f) sporządzenie arkusza oceny kandydata,

g) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;

2) etapu sprawdzającego obejmującego:

ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej, przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

3) etapu końcowego obejmującego utworzenie na podstawie uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego punktów rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający. Ranking kandydatów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku w sposób zapewniający anonimizację danych.

Kandydatom umieszczonym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat zgodny z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

Uwaga: kandydaci w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu przedstawiającym ranking przesyłają na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku: nabor_oisw_gdansk@sw.gov.pl, oświadczenie w formie „skanu” informujące o dokonanym przez siebie wyborze jednostki organizacyjnej.

Jeżeli potrzeby służby i istniejące wakaty to uzasadniają, istnieje możliwość dokonania uzupełniającego wyboru, w ramach wskazanych wakatów w jednostkach organizacyjnych, przez kandydatów, którzy:

- nie wyrazili zgody na wyznaczone w postępowaniu miejsce pełnienia służby,

- nie uzyskali pozytywnego rozstrzygnięcia,

- zostali umieszczeni na liście rezerwowej.

Termin uzupełniającego wyboru zostanie określony w ogłoszeniu przedstawiającym ranking kandydatów.

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej, lub uczelni służb państwowych) - 30 punktów;

2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku prawo, resocjalizacja, profilaktyka społeczna, psychologia, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne, informatyka, kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, nauk technicznych   - 20 punktów;

3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;

4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej, lub uczelni służb państwowych) - 30 punktów;

5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;

6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej, lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów;

7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy – 30 punktów;

2) specjalizacja lekarska – 20 punktów

3) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów

4) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego – 8 punktów;

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej  w Gdańsku ul. Kurkowa 12 w Gdańsku lub  pod numerem telefonu: (58) 323 10 47. Dodatkowo pytania dotyczące naboru można wysyłać na adres e-mail: nabor_oisw_gdansk@sw.gov.pl

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania, będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, ul. Kurkowa 12 (tel. 58 323 10 02).

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku, e-mail: iod_oisw_gdansk@sw.gov.pl, tel. 58 323 10 12.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

DOKUMENTY DO POBRANIA NA STRONIE

Info i foto: https://www.sw.gov.pl/

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
KLAWISZ
KLAWISZ 04.02.2019, 19:09
JAK BEDĄ TAK WYMYSLAĆ Z TYMI PROCEDURMI TO WIĘZNIWIE BEDĄ MUSIELI SIĘ SAMI PILNOWAĆ. I TO WSZYSTKO ZA 2300 ZŁ ŚMIECH NA SALI.