Wydanie nr 273/2020, Wtorek 29.09.2020
imieniny: pokaż (17 imion)Cyriak, Dadzbog, Dadzboga, Lutwin, Dariusz, Franciszek, Fraternus, Gabriel, Gajana, Grimbald, Michalina, Michał, Mikołaj, Rafał, Rypsyma, Teodota, Ludwin
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvdzierzgon.pl

Gmina Stare Pole: IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Gmina Stare Pole: IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych fot. wikimedia.org
WÓJT GMINY STARE POLE ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Stare Pole, położonych w Starym Polu

WÓJT GMINY STARE POLE

ogłasza

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Stare Pole, położonych w Starym Polu

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka Nr: 861/10

Jednostka ewid.: Stare Pole

Obręb: Stare Pole

Nr KW: GD1M/00012977/5

Działka Nr: 861/11

Jednostka ewid.: Stare Pole

Obręb: Stare Pole

Nr KW: GD1M/00012977/5

Powierzchnia nieruchomości:

Nieruchomość
o pow. 0,1100 ha (RIIIa)

Nieruchomość
o pow. 0,1100 ha (RIIIa)

Opis nieruchomości:

Nieruchomości znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie wydzielonych działek gruntowych niezabudowanych. W bliskim sąsiedztwie tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny PKP w tym m.in. skład opału oraz linia kolejowa relacji Malbork- Elbląg. Dojazd bezpośredni do działki z drogi gminnej nieurządzonej stanowiącej ul. Prusa, za pośrednictwem wewnętrznej drogi nieurządzonej, stanowiącej działkę nr 861/1 (ul. J. Tuwima).
W sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości przebiega sieć elektroenergetyczna i wodociągowa.

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stare Pole Gmina Stare Pole, uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/213/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 25 poz. 263 z dnia 17 lutego 2003 r. oraz uchwałą Nr XX/144/2008 Rady Gminy Stare Pole z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie Stare Pole, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 30 poz. 598 z dnia 2 marca 2009 r., działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:

02.01.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy.

Forma sprzedaży:

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza nieruchomości:

39 500,00 zł netto

39 500,00 zł nett

 1. I przetarg odbył się 26 czerwca 2018 r.
 2. II przetarg odbył się 10 września 2018 r.

III przetarg odbył się 3 grudnia 2018 r.

IV odbędzie się 18 lutego 2019 r. w Sali Narad Urzędu Gminy w Starym Polu przy
ul. Marynarki Wojennej 6, odpowiednio:

 1. dla dz. nr 861/10 obr. Stare Pole o godz. 11.00
 2. dla dz. nr 861/11 obr. Stare Pole o godz. 11.15
 1. Nieruchomości nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich, w dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających nieruchomości.
 2. Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.
 3. Ceny wywoławcze nieruchomości są cenami netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT (23%). Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Warunki nabycia nieruchomości:

 1. Wpłacenie wadium w wysokości 3 950,00,00 zł(słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych) - przelewem na konto depozytowe Urzędu Gminy w Starym Polu prowadzone w Banku Spółdzielczym Malbork o. Stare Pole, Nr: 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017. Przy wpłacie wadium należy podać nr nieruchomości, której ono dotyczy.
 2. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do 14 lutego 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Gminy.
 3. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
 • w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą)– dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich
  z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - a k t u a l n e g o odpisu z rejestru (wydany bądź potwierdzony przez reprezentanta podmiotu nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu), właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.
 1. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.
 2. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.
 3. Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1 % ceny wywoławczej, zaokrąglone w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 400,00 zł.
 4. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości gruntowej.
 5. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego powinien uiścić całą cenę nabycia nieruchomości, pomniejszoną o wpłacone wadium.
 6. Nabywca nieruchomości gruntowejzapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci przebiegających przez działkę w celu ich remontów, modernizacji, wymiany i konserwacji, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci uzbrojenia podziemnego na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci.
 7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Stare Pole.
 8.  Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
 9. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów
  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 10. Dodatkowych informacji udziela: Anna Droździel – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, tel. 55 271 35 33 w. 45, e – mail: a.drozdziel@starepole.pl
 11. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Pole, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: www.bip.starepole.pl oraz www.starepole.pl

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Stare Pole – Urząd Gminy Stare Pole można uzyskać na stronie www. bip.starepole.pl

Do pobrania:

 1. Mapa ze wskazaniem lokalizacji nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

​Info: UG Stare Pole

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (1)

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.