Wydanie nr 273/2020, Wtorek 29.09.2020
imieniny: pokaż (17 imion)Cyriak, Dadzbog, Dadzboga, Lutwin, Dariusz, Franciszek, Fraternus, Gabriel, Gajana, Grimbald, Michalina, Michał, Mikołaj, Rafał, Rypsyma, Teodota, Ludwin
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Dzierzgoniu - 11.01.2018

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Dzierzgoniu - 11.01.2018 fot. wikimedia.org
Burmistrz Dzierzgonia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń

2. Stanowisko pracy: STANOWISKO DS. REAGOWANIA KRYZYSOWEO, POWODZIOWEGO, WOJSKA, BHP, P.POŻ, KULTURY, SPORTU, KULTURY FIZYCZNEJ, ROZWOJU TURYSTYKI, ZDROWIA I PROMOCJI – 1 etat

3. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) jest obywatelem polskim, 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 5) wykształcenie wyższe administracyjne, 6) co najmniej 2-letni staż pracy, w tym roczne doświadczenie w administracji publicznej, 7) biegła obsługa komputera (WORD, EXCEL, INTERNET) poparta oświadczeniem kandydata lub zaświadczeniem o ukończeniu kursu, 8) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

4. Dodatkowe wymagania od kandydatów – znajomość ustaw: 1) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz.1257 ze zm.), 2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz.902 ze zm.), 3) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), 4) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 209 ze zm.), 5) ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1897 ze zm), 6) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. z 2017 r., poz. 736 ze zm.)

5. Zadania wykonywane na stanowisku: 1) wykonywanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, 2) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o konieczności sprawowania przez żołnierzy bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz uznaniu ich za jedynych żywicieli rodzin, 3) reklamacja osób od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, 4) orzekanie o przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin, pokrycie należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych, 5) wykonywanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi, 6) nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony – prowadzenie spraw dotyczących uwzględniania postulatów odnoszących się do potrzeb Sił Zbrojnych przekazywanych przez upoważnione do tego organy obrony cywilnej, 7) organizowanie akcji kurierskiej w celu natychmiastowego doręczenia kart powołania do stawienia się w jednostkach żołnierzy rezerwy, 8) orzekanie o przyznaniu świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy, 9) prowadzenie spraw związanych z zarządzeniem kryzysowym, obronnością kraju stanem bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz ochrony przeciwpożarowej Urzędu, 10) zabezpieczenie warunków sprawnego funkcjonowania OSP, 11) współpraca z Państwową Strażą Pożarną w zakresie koordynacji prac systemu ratowniczogaśniczego, 12) analiza i ocena stanu ochrony przeciwpożarowej gminy, 13) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej, 14) prowadzenie dokumentacji formacji obrony cywilnej, przyjęcia ludności przybyłej w wyniku ewakuacji, sprzętu obrony cywilnej i innej, 15) planowanie i zaopatrywanie formacji obrony cywilnej oraz ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej, 16) opiniowanie planów i programów upowszechniania kultury, 17) prowadzenie ewidencji (rejestru) instytucji i placówek kultury, 18) inspirowanie działań w zakresie współpracy placówek oświatowych, instytucji i stowarzyszeń kultury, sportu i rekreacji, 19) współdziałanie przy realizacji zadań wynikających z ustawy o upowszechnianiu kultury z Dyrektorem Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w Dzierzgoniu, 20) pomoc organizacyjna i współpraca w prowadzeniu gminnych instytucji kultury oraz innych placówek upowszechniania kultury prowadzone przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej osoby fizyczne na terenie miasta i gminy, 21)wyrażenie opinii w sprawie likwidacji gminnych instytucji kultury, przyjmowanie zawiadomień o zamiarze likwidacji gminnych instytucji kultury, 22) współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym, opiniowanie powierzania społecznym i pozarządowym organizacjom realizację zadań za zakresu upowszechniania kultury i środków finansowych na ich realizację, 23) nadzór nad działalnością jednostek upowszechniania kultury: sporządzanie analiz działalności, ocen i informacji zbiorczych dotyczących działalności instytucji kultury, 24) współdziałanie w zakresie organizacji imprez masowych i innych imprez, których organizatorem jest Gmina oraz stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną, ekologiczną, sportową i rekreacyjną, integracji osób niepełnosprawnych, 25) opiniowanie projektów statutów gminnych instytucji kultury, 26) pomoc w opracowywaniu wniosków przez beneficjentów o dofinansowanie wydarzeń kulturalnych o charakterze ponadlokalnym skierowanych do Starostwa powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji lub fundacji, 27) współdziałanie przy opracowywaniu kalendarza imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych oraz jego opiniowanie, 28) realizowanie we współpracy z zainteresowanymi jednostkami oraz innymi podmiotami przedsięwzięć promocyjnych, 29) opracowywanie oraz udział w opracowywaniu przez inne podmioty materiałów (biuletynów, folderów, informatorów, map itp.) promujących osiągnięcia oraz walory Gminy, 30) podejmowanie wszelkich działań na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku Gminy wśród mieszkańców, 31) opracowywanie kierunków i programów rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji, 32) współpraca w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki z innymi samorządami, związkami i organizacjami sportowymi, 33) wnioskowanie w zakresie remontów i instytucji gminnych obiektów sportowo rekreacyjnych i turystycznych, 34) prowadzenie ewidencji (rejestru) obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, 35) współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami turystycznymi, 36) współdziałanie z nauczycielami wychowania fizycznego przy organizowaniu imprez sportoworekreacyjnych, 37) współudział w zwalczaniu chorób zakaźnych, 38) inicjowanie, propagowanie i organizowanie akcji profilaktycznych, 39) współpraca z podmiotami z zakresu opieki zdrowotnej, 40) przyjmowanie zawiadomień, przygotowywanie decyzji w sprawach zgromadzeń publicznych oraz nadzór nad ich przebiegiem, 41) przygotowywanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych oraz kontrola przestrzegania zasad ich przeprowadzania, 42) sprawy repatriacji i narodowościowe, 43) prowadzenie spraw związanych z archiwum, 44) prowadzenie korespondencji związanej z wykonywaną pracą i jej przechowywanie zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: praca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, w pełnym wymiarze czasu pracy, wymagająca wysiłku umysłowego, samodzielna, praca przy monitorze komputerowym, w sytuacjach tego wymagających konieczne wyjazdy w teren.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dzierzgoniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 10,56 %

8. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny, 2) życiorys -curriculum vitae, 3) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, 4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje, 5) kwestionariusz osobowy, 6) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 7) oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie art. 4 pkt 1 i 3 ustawy, 8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 9) kopia dowodu osobistego. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys – CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu, Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. reagowania kryzysowego, powodziowego, wojska, bhp, p.poż., kultury, sportu, kultury fizycznej, rozwoju turystyki, zdrowia i promocji”, do dnia: 19 stycznia 2017 roku do godziny 14:30 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu) Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej lub testu kwalifikacyjnego z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie spotkania. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.dzierzgon.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu. 

 

 

Info : http://radnidzierzgon.pl/

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Dzierzgoń


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.