Wydanie nr 17/2021, Niedziela 17.01.2021
imieniny: pokaż (6 imion)Antoni, Jan, Alba, Sulpicjusz, Rościsław, Przemił
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Stanowisko Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie oświadczenia grupy radnych Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego Powiśle – 25.05.2016

  • Wydanie nr 17/2021
  • 27 maja 2016, 08:50
  • UMIG Sztum
  • SztumUrzędowe
Stanowisko Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie oświadczenia grupy radnych Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego Powiśle przedłożonego na sesji Rady Miejskiej w Sztumie w dniu 27 kwietnia 2016 r.

Podczas XXII sesji Rady Miejskiej w Sztumie przewodniczący klubu radnych Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego Powiśle Adam Poćwiardowski przeczytał oświadczenie podpisane przez grupę radnych tego klubu, które zatytułowano jako skargę na działania Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora, uniemożliwiające rzekomo radnemu wzięcie udziału w spotkaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. z poszkodowanymi w pożarach w dniach 15 i 17 kwietnia br. mieszkańcami Polaszek. W treści ww. oświadczenia przywołano przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15, 11b ust. 1 i 23 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2016.446) oraz art. 229 pkt 1 kpa i § 129 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Sztum.

Z opinii prawnej wynika, że powyższe oświadczenie wbrew przywołaniu w jego treści art. 229 kodeksu postępowania administracyjnego, nie jest skargą w rozumieniu tego przepisu. Przepis stanowi, że skarga może dotyczyć zadań lub działalności burmistrza, a złożyć ją może, zgodnie z art. 227 kpa osoba, której interes został naruszony w związku z zaniedbaniem lub nienależytym wykonywaniem zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszeniem praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłym lub biurokratycznym załatwianiem spraw.

Wobec powyższego grupa radnych Rady Miejskiej w Sztumie nie ma podstaw do złożenia na Burmistrza Miasta i Gminy Sztum skargi, gdyż nie mają oni interesu prawnego i faktycznego w sprawie związanej z rozwiązaniem problemu osób poszkodowanych, radni nie zostali poszkodowani wskutek pożarów w Polaszkach.

Spotkanie zorganizowane przez burmistrza w dniu 21 kwietnia 2016 r. z mieszkańcami poszkodowanymi w pożarach w Polaszkach nie było kolegialnym posiedzeniem organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Miało charakter roboczy. Podjęcie ostatecznej i właściwej decyzji w sprawie pomocy pokrzywdzonym wymagało skupienia, rozwagi i spokoju.

Mimo iż, jak wykazano wyżej, oświadczenie grupy radnych Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego Powiśle nie stanowi w świetle prawa skargi na działalność Burmistrza, to szczególny charakter wydarzenia, jakim był pożar budynku wielorodzinnego w Polaszkach oraz waga zarzutów postawionych przez grupę radnych Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego Powiśle wymagają, w opinii Komisji Statutowo-Regulaminowej, zajęcia przez Radę Miejską stanowiska w tej sprawie.

Doświadczenia z pierwszego spotkania z poszkodowanymi, które odbyło się w dniu 18 kwietnia br. wykazały, że udział osób postronnych nie służy rzeczowemu, bezstronnemu i spokojnemu poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w sytuacji kryzysowej. Jak wynika z pisma Burmistrza do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 maja br., spotkanie w dniu 21 kwietnia br. zostało zaplanowane tylko z udziałem osób poszkodowanych i współpracowników, co należy do kompetencji organu wykonawczego. Burmistrz będąc gospodarzem spotkania, zgodnie z prawem i w granicach swoich kompetencji, ustalił listę zaproszonych gości i jego scenariusz. Narzucanie własnej obecności oraz domaganie się prawa wpływu na przebieg zorganizowanego przez gospodarza spotkania przez osoby postronne, w tym radnych, stanowiło rażące nadużycie i uniemożliwiło burmistrzowi realizację przypisanych mu zadań publicznych.

Film ze spotkania w dniu 21 kwietnia br. potwierdza oświadczenie Burmistrza, że przybyłe na spotkanie osoby postronne i niezaproszone, mimo próśb pani sekretarz, odmówiły opuszczenia sali. Radny Adam Poćwiardowski powoływał się na mandat radnego, który 
w jego opinii upoważniał go do udziału w organizowanym przez Burmistrza spotkaniu. Radny nie dopuszczał do głosu sekretarza, przerywał próby wypowiedzi, wchodził w słowo. Mówił podniesionym tonem, gestykulował, swoim agresywnym zachowaniem wprowadził od samego początku nerwową atmosferę.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, to do kompetencji organu wykonawczego, jakim jest burmistrz, należy określanie sposobu realizacji zadań gminy. Utrudnianie przez radnego Adama Poćwiardowskiego wykonywania obowiązków organu wykonawczego poprzez zakłócanie porządku, uniemożliwianie odbycia spotkania w takim gronie, w jakim je zaplanowano, uważamy za nieetyczne i niegodne, a przede wszystkim sprzeczne ze złożonym przez radnego w chwili obejmowania mandatu ślubowaniem, które brzmi: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” (art. 23 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Jak wynika z opinii prawnej, radny Adam Poćwiardowski swoim zachowaniem podczas spotkania w dniu 21.04.2016 r. z poszkodowanymi mieszkańcami Polaszek przekroczył uprawnienia radnego wynikające z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, co potwierdzają nagrania ze spotkania.

Jako radni mamy pełną wiedzę na temat koordynowanych przez burmistrza osobiście działań gminy i urzędników podejmowanych na rzecz poszkodowanych mieszkańców, które od początku koncentrowały się na udzielaniu pomocy. Potwierdzeniem tego jest chociażby obszerna i szczegółowa informacja dot. udzielonej pomocy przekazana na ostatniej sesji Rady Miejskiej w dniu 27.04.2016 r. przez panią Sylwię Mackiewicz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.

Na sesji w dniu 27 kwietnia br. radni podjęli na wniosek burmistrza decyzję o przeznaczeniu dodatkowych znacznych środków finansowych na pomoc pokrzywdzonym w pożarach. Jako radni nie akceptujemy opisanych powyżej zachowań niegodnych osób sprawujących funkcje publiczne. Zachowanie radnego Adama Poćwiardowskiego na spotkaniu w dniu 21 kwietnia br. zasługuje na szczególną krytykę, zważywszy, że jest on oficerem Służby Więziennej, który ponadto zobowiązany jest kierować się zasadami etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej określonymi Regulaminem nr 1/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 października 2010 r.

W świetle zapisów powyższego regulaminu funkcjonariusz winien kierować się zasadami uczciwości, honoru i szacunku dla innych osób. Funkcjonariusz, zarówno w służbie jak i poza służbą, powinien zachowywać się w sposób praworządny, odpowiadający godności funkcjonariusza publicznego, unikać zachowań i sytuacji, które mogą godzić w dobre imię Służby Więziennej lub godność innych osób, dbać o społeczny wizerunek Służby Więziennej, podejmując działania służące budowaniu zaufania do niej.

Należy mocno podkreślić, że zawód funkcjonariusza Służby Więziennej jest tradycyjnym zawodem wielu mieszkańców naszej gminy. Samorząd sztumski współpracuje od wielu lat w bardzo szerokim zakresie z Zakładem Karnym w Sztumie, m.in. od 25 lat organizowany jest wspólnie Międzynarodowy Przegląd Sztuki Więziennej. W 2014 r. podczas obchodów jubileuszu 100-lecia Zakładu Karnego w Sztumie Burmistrz Miasta i Gminy Sztum otrzymał z rąk Ministra Sprawiedliwości Złotą odznakę Za zasługi w pracy penitencjarnej jako wyraz uznania i podziękowania dla sztumskiego samorządu za bardzo dobrą i owocną współpracę 
z Zakładem Karnym w Sztumie pod jego kierownictwem.

Jako radni Rady Miejskiej w Sztumie wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec zachowania i postawy radnego Adama Poćwiardowskiego, który swoim postępowaniem podważa autorytet i kompetencje organu wykonawczego gminy, jakim jest burmistrz, uzurpując sobie prawo do decydowania o sposobie realizacji przypisanych burmistrzowi ustawowo zadań publicznych.

Wyrażamy głęboką nadzieję i przekonanie, że podobne sytuacje i zachowania nie będą już nigdy miały miejsca, a dobro mieszkańców Miasta i Gminy Sztum pozostanie naszym wspólnym celem i najwyższą wartością. Jednocześnie na ręce wszystkich, którzy bezinteresownie pomagali poszkodowanym w pożarach mieszkańcom składamy serdeczne podziękowania.

Stanowisko opracowano na wniosek Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej w Sztumie zgłoszony na posiedzeniu w dniu 13 maja 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

UMIG Sztum
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.